Algemene voorwaarden Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor ‘de leefkamer, een handelsnaam van Wendy Carnier. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

 

Producten, diensten en prijzen

Alle producten en diensten op de verschillende communicatiedragers van ‘de leefkamer’ beschreef ik zo volledig mogelijk en te goeder trouw.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Ik hanteer de wettelijke btw-tarieven:

  • 6% geldt voor levering of afhaling van bereide gerechten.
  • 12% geldt voor het bereiden van gerechten op locatie.
  • 21% geldt op alle andere goederen en prestaties (zoals bvb. dranken, huur materialen, extra prestaties, enz.).


Leeggoed

Als klant breng je al het eventuele achtergebleven leeggoed afgewassen. Niet afgewassen schotels, verlies of gebroken materiaal breng ik mee in rekening. 


Bestelling, optie, geldige overeenkomst en orderbevestiging

Ik beantwoord een aanvraag steeds met een gedetailleerd voorstel en prijsopgave. Een bestelling plaatsen zonder een voorafgaand voorstel/prijsopgave van ‘de leefkamer’ is niet mogelijk. Elk voorstel/prijsopgave heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.

 

Als je met het voorstel akkoord gaat dan plaats je je bestelling per mail of telefonisch. Ik verkies om de bestelling per mail te ontvangen. Zo bezorg ik je makkelijk een bevestiging van bestelling terug via mail. Jouw bestelling is geldig zodra je van me een bevestiging per mail ontving. Bij het plaatsen van jouw bestelling ontvang ik graag van jou volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, plaats van levering en aantal personen. Van zodra ik van je de bestelling ontvang blokkeer ik de besproken datum voor jouw bestelling/evenement.

 

Na bestelling ontvang je, samen met de bestellingbevestiging, een voorschotfactuur ten bedrage van 30% van de ingeschatte prijsopgave. Dit voorschot betaal je binnen de betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Indien de lever- of evenementdatum ligt binnen de 2 weken volgend op de bestelling, dan betaal je het voorschot onmiddellijk na ontvangst van de bestellingbevestiging.


Wijziging van de bestelling

Indien je de bestelling wenst te wijzigen (bvb. aantal personen, gerechtenkeuze, aanvangsuur, enz.) dan gebeurt dit steeds in onderling overleg. De wijziging is enkel aanvaard nadat je een schriftelijke bevestiging (per mail) van ‘de leefkamer’ ontving.

Wijzigingen in het aantal personen communiceer je minstens 1 week voor de lever- of evenementdatum. Bij een vermindering in aantal personen, later doorgegeven dan één week voor de lever- of evenementdatum, wordt het oorspronkelijk aantal doorgegeven personen aangerekend. Bij een vermindering in aantal personen van meer dan 10% kan de leefkamer de initieel opgegeven prijzen herzien.


Annulering

Indien je een bestelling annuleert:

  • 1 maand of meer voor de afgesproken lever- of evenementdatum, dan breng ik je geen kosten in rekening. Het reeds betaalde voorschot ontvang je dan terug.
  • tussen 1 maand en 1 week voor de afgesproken lever- of evenementdatum, dan wordt het voorschot ingehouden ter compensatie van reeds getroffen voorbereidingen of aangekochte grondstoffen.
  • 1 week of minder voor de afgesproken lever- of evenementdatum dan ontvang je, naast de voorschotfactuur, een bijkomende factuur ten bedrage van 50% van de ingeschatte prijsopgave ter compensatie van het vrijhouden van de datum en de gemaakte voorbereidingen en aankopen.


Levering van producten en diensten

De plaats van levering spreken we samen af uiterlijk bij het plaatsen van jouw bestelling.

‘de leefkamer’ doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat je jouw bestelling ontvangt binnen de afgesproken levertermijn en volgens de afgesproken voorwaarden. In geval een bepaald product of dienst uit de bestelling onbeschikbaar blijkt, zal de leefkamer hiervoor een volwaardig alternatief aanbieden (zoveel mogelijk in onderling overleg). ‘de leefkamer’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen door overmacht.


Betaling

Alle facturen van ‘de leefkamer’ hebben een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

 

Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere offerte, bestelbon, factuur, levering en bestelling bij en op iedere overeenkomst gesloten met ‘de leefkamer’.

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout. 


Persoonsgegevens

De door jouw verstrekte worden door ‘de leefkamer’ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door ‘de leefkamer’.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

‘de leefkamer’ communiceert de verstrekte gegevens in geen geval, zonder voorafgaand akkoord, verder aan derden.

Zie ook de privacyverklaring van de leefkamer.